Welkom op de website van Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit. De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code, (de ‘content’) die zich op de website van Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit.

Aansprakelijkheid

Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Auteursrecht e.a.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit of haar licentiegevers.

Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website. U mag deze website gebruiken mits u Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit garandeert dat u deze website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Links van en naar sites van derden

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit aan andere websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Hotel • Restaurant De Belgische Loodsensociëteit behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Menu