De Belgische Loodsensociëteit, gevestigd aan Boulevard De Ruyter 4 4381 KA Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.bsoos.nl

Boulevard De Ruyter 4
4381 KA Vlissingen

+31 (0)118 – 413 608

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Belgische Loodsensociëteit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Hotelgasten

Soort gegevens
Naam, woonplaats, e-mailadres, land, geslacht

Bewaartermijn
Gedurende de tijd tot aan de overeenkomst en daarna 7 jaar in het reserveringssysteem

Reden
Uitvoering van een overeenkomst: reservering hotelkamer

Restaurantgasten

Soort gegevens
Naam, telefoonnummer

Bewaartermijn
1 maand

Reden
Reservering restaurant

Sollicitanten

Soort gegevens
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum

Bewaartermijn
Tot na de sollicitatie. Indien geen sollicitatie worden deze gegevens na totstandkoming van dit besluit direct verwijderd.

Reden
Sollicitatie

Personeel

Soort gegevens
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, land, geboortedatum, IBAN, BSN nummer, kopie ID, verzuim (gezondheid), salarisgegevens

Bewaartermijn
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Reden
Arbeidsovereenkomst, verzuim

De Belgische Loodsensociëteit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals hierboven is aangegeven.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bsoos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Belgische Loodsensociëteit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Belgische Loodsensociëteit) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Belgische Loodsensociëteit deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Belgische Loodsensociëteit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Belgische Loodsensociëteit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Belgische Loodsensociëteit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  • De Belgische Loodsensociëteit heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten;
  • De Belgische Loodsensociëteit heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • De Belgische Loodsensociëteit heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • De Belgische Loodsensociëteit maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: wordfence_verifiedHuman
Functie: Deze cookie is essentieel voor website om menselijke gebruikers te kunnen onderscheiden van bots, om deze zo te beschermen tegen hacks en malware.
Bewaartermijn: Er wordt iedere sessie een nieuwe cookie aangemaakt, en verloopt aan het eind van iedere sessie.

Cookie: Googly Analytics
Naam: Cookie wfvt_NUM (Wordfence security Plug-in)
Functie: Deze cookie is essentieel voor website om deze te beschermen tegen hacks en malware.
Bewaartermijn: Er wordt iedere sessie een nieuwe cookie aangemaakt, en verloopt aan het eind van iedere sessie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Belgische Loodsensociëteit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bsoos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Belgische Loodsensociëteit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Belgische Loodsensociëteit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bsoos.nl

Menu
a